FORMING

FORMING | เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงาน
  • CHIRON

    Machining Centers for high speed manufacturing
    เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องเจาะ และเครื่องเลื่อยระบบซีเอ็นซี สำหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

  • LASCO

    Forging Machines
    เครื่องจักรสำหรับงานขึ้นรูปโลหะ

Contact us