FORMING | การขึ้นรูปท่อระบายอากาศ

  • SPIRO

    Cutting / Rolling / Welding / Sealing / Flanging & Closing for Air Duct System
    เครื่องจักรสำหรับงานท่อระบายอากาศ (ตัด ม้วน เชื่อม ปิด-พับตะเข็บ)

  • RAS

    Flanging & Swagging for Air Duct System
    เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน /พับขึ้นขอบท่อระบายอากาศ

Contact us
line
line
Hot Line
Brochure