SAFE CRONITE (FRANCE)

SAFE CRONITE

อุปกรณ์รองรับจับชิ้นงานจากการผลิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบชุบเหล็กด้วยความร้อน
Heat treatment assemblies and furnace equipment.

Safe Cronite เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสสำหรับอุปกรณ์รองรับจับชิ้นงานจากการผลิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบชุบเหล็กด้วยความร้อน (Heat treatment) ด้วยเตาเผาความร้อนสูงกว่า 10,000 เตาเผาทั่วโลกมีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวของSafe Cronite อันเนื่องมาจากความรวดเร็ว และง่ายในการโหลดชิ้นงานเข้าสู่เตา โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์ดังนี้

 • อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในลักษณะต่างๆ เช่น ถาด ชั้น หรือตะแกรง เป็นต้น
 • อุปกรณ์ออกแบบพิเศษเฉพาะให้เหมาะกับลักษณะชิ้นงาน

ตัวอุปกรณ์รองรับชิ้นงานทำจากอัลลอยทนความร้อน

 • ป้องกันความเสียหายของชิ้นงานที่อบชุบด้วยความร้อน
 • โหลดเข้าเตาอบชุบได้สะดวก
 • ลดจำนวนชิ้นงานที่เสียหาย
 • สามารถใช้ร่วมกับระบบออโตเมชั่น
 • อายุการใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากการลดปัญหาการบิดเบี้ยวของตัวจับชิ้นงาน

นอกจากนี้ Safe Cronite ยังมีจุดเด่นในด้านต่างๆอีกเช่น

 • การออกแบบอุปกรณ์จับชิ้นงานให้ประหยัดพื้นที่ในเตาอบชุบ
 • มีการทดสอบวัสดุที่จะใช้ให้เหมาะสมที่สุดกับการอบชุบในแต่ละประเภท
 • มีการทำแบบจำลอง Prototype ของตัวจับชิ้นงานให้ผู้ใช้งานได้เห็นจริงก่อนการผลิต
Safe Cronite, a leading global supplier of heat treatment assemblies
Safe Cronite is the world’s leading designer and manufacturer of heat treatment assemblies and furnace equipment. More than 10,000 furnaces around the world are equipped with our products.

Our systems make it faster and easier to load parts into furnaces for heat treatment. They include:

 • standard systems for the most common types of furnace worldwide (base plates, intermediate grates, columns, racks and rack supports, baskets, stakes, etc.); and
 • customized systems designed to exact specifications.

Our systems, designed for use with workpieces, and our components, made from refractory alloys for use in furnaces, are engineered to:

 • better protect heat-treated workpieces;
 • streamline furnace loading;
 • cut defect rates;
 • pinpoint and take advantage of automation opportunities; and
 • minimize distortions to boost service life.


Contact us
line
line
Hot Line
Brochure