TRUMPF (SWITZERLAND)

TRUMPF

เครื่องบากมุม – Bevellers

  • ไม่ต้องแต่งขอบชิ้นงานภายหลัง
  • เล็งมุมตัดได้ง่าย และมีระบบตัดเศษทิ้ง จึงสามารถตัดเจาะช่องรูปแบบต่างๆ
  • ใช้กับชิ้นงานที่เป็นแผ่นเรียบ หรือขึ้นรูปก็ได้

Product List
  • TruTool TKF 700
  • TruTool TKF 1100
  • TruTool TKF 1101
  • TruTool TKF 1500


 

 

TruTool TKF 700

TruTool TKF 1100

TruTool TKF 1100

TruTool TKF 1100


เครื่องลบคม – Deburrers

  • ขอบชิ้นงานไม่เกิดการไหม้จากความร้อน ทำให้สามารถตกแต่งขอบของชิ้นงานได้ง่าย
  • ใบมีดสามารถลับคมได้หลายครั้ง จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • สามารถปรับองศาในการบากมุมที่มีลักษณะต่างๆ ได้


Contact us
line
line
Hot Line
Brochure