ในปัจจุบันนี้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับสำนักงาน นักออกแบบมักไม่คำนึงถึงสไตล์ต่างๆมากนัก แต่จะพิจารณาแนวโน้มล่าสุดซึ่งจะเน้นถึงความต้องการใช้งาน การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และออกแบบเพื่อแนวโน้มในอนาคต นั่นหมายถึงว่าจะต้องมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็กที่จะสร้างความสมดุลความต้องการให้ได้ เช่น คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ดูสวยงาม การผลิตแบบจำนวนน้อยถึงปานกลาง ความคล่องตัวในการผลิตและต้นทุนที่ประหยัด เป็นต้น

ดังเช่น การจัดวางของตู้ที่เก็บเอกสารในสำนักงาน จะต้องออกแบบให้มีชิ้นส่วนประกอบน้อยที่สุด และภายในดูดี ตู้ตั้งพื้นอิสระในสำนักงาน จะต้องออกแบบให้กลมกลืนกับพื้นที่ทำงานเชิงของ state of the art ควรจะมีมุมพับที่ดูนิ่มนวล มีสไตล์ และเกิดความรู้สึกที่ดี

RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH. ประเทศเยอรมนี ได้สนองความต้องการทั้งผู้ออกแบบและผู้ผลิตด้วยเครื่องพับ Ras FLEXIbend ด้วยเครื่องมาตรฐานโดย ให้การพับงานที่มีรัศมีโค้งหรือพับมุมคม 90 องศา และสามารถผลิตตู้ Cabinet เก็บเอกสารอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์ ไม่ต้องเตรียมเครื่องจักร ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์การผลิต และวิธีการง่ายสู่ state of the art ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

การติดตั้งใช้งานเครื่องจักร (Machine Set up)

เครื่องพับรุ่น FLEXIbend 73.40 มีขนาดความยาวการพับ 4 เมตร สามารถติดตั้งฟันพับแบบ Goat foot tool ความสูง 80 ม.ม. ชนิดปลายแหลมในด้านหนึ่ง ส่วนถัดไปยังสามารถติดตั้งฟันพับแบบปลายรัศมี 8.5 ม.ม. ความสูง 80 ม.ม. ไว้ด้วย แต่เนื่องจากแม่พิมพ์มีรัศมีทำให้ได้ระดับความสูงในการพับ (working height) ที่แตกต่างกัน คือฟันพับรัศมี 8.5 ม.ม. จะมีระยะความสูงในการพับต่ำกว่า 8.5 ม.ม. ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับระดับของฟันพับล่าง รวมทั้งโต๊ะวางชิ้นงานและระบบกักระยะที่ระดับความสูงการทำงานใหม่ที่ถูกต้อง

เครื่องรุ่น FLEXIbend ออกแบบมาให้สามารถปรับระยะความสูงในการพิมพ์ได้ เนื่องจากฟันพับซึ่งมีอยู่ 3 ส่วนคือ ฟันพับบน (upper tool) ฟันพับล่าง (lower tool) และฟันพับงาน (folding tool) ถูกติดตั้งบนชิ้นส่วนคานพับ (Beam) ที่แยกกัน การออกแบบนี้ทำให้โต๊ะวางงานและระบบกักระยะที่ติดกับส่วนคานพับฟันล่างสามารถปรับตัวสำหรับระยะความสูงในการพับที่ต่างกันได้

Soft Line Radius Design

กระบวนการพับที่ชุดแม่พิมพ์รัศมี จะเริ่มพับเป็นรัศมี ซึ่งใกล้กับขอบชิ้นงาน และใกล้กับปีก 90 องศาสั้น ๆ เมื่อทำการพับเป็นรัศมี วัสดุจะถูกอัดแน่น หากปราศจากกลไกในการรองรับที่ขอบชิ้นงาน ขอบงานอาจจะไถลออกหรือย่น การแก้ไข ก็คือ การสร้างความสมดุลขณะพับและประคองปีกงานด้านข้างอย่างเหมาะสม ปีกเล็ก ๆ ที่ส่วนนอกของฟันพับ (folding tool) ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เป็นส่วน บ่าสูง, เมื่อฟันพับ (folding beam) ถูกยกขึ้น บ่านี้จะเคลื่อนตัวไถลไปตามปีกเล็ก ๆ และป้องกันการไถลและย่นได้ ฟันพับทั้งที่ฟันพับบน (upper beam), ฟันพับงาน (folding beam) และฟันพับล่าง (lower beam) สามารถใช้กับทุกขนาดของตู้ แกนรองรับมุม (Support arms) ที่ติดกับฟันพับ (folding beam) จะยึดชิ้นงาน ป้องกันชิ้นงานไม่ให้ถูกห้อยลง และรับน้ำหนักของชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานไม่แกว่ง หรือชนขณะพับ ระหว่างการพับครั้งสุดท้ายชุดรองรับงานอีกตัวจะเข้ามาทำหน้าที่ โดยชุดนี้จะติดกับคานบน (upper beam) และจะป้องกันไม่ให้ชิ้นงานกระโดด ทำให้เกิดการเสียหายจากคานล่าง (lower beam) เปิด ผู้ทำงานสามารถเคลื่อนตัวชิ้นงานออกได้จุดนี้ ตัวรองรับง่ายต่อการปรับเพื่อชิ้นงานที่ต่างขนาด

ทั้งนี้ จุดเด่นของเครื่อง FLEXIbend ในการพับตู้ โดยสรุปคือ ติดตั้งตัวเครื่องครั้งเดียว (1 set up) : ใช้เครื่อง 1 เครื่อง : ใช้ผู้ทำงาน 1 คน จากกระบวนการเริ่มขึ้นชิ้นงาน จนกระทั้งเสร็จสิ้นการพับ

การออกแบบตู้เอกสารในแนวทันสมัยแบบ State-of-the-art นี้ อาจต้องการการพับ90 องศาแบบมีมุมโค้งมน หรือมุมแหลมฉากก็ได้ RAS FLEXIbend ทำให้งานยากกลายเป็นงานง่ายๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้ออกมาจากวิศวกรของ RAS ซึ่งมีปรัชญาว่าการตอบสนองความต้องการที่พิเศษนั้นต้องการทางออกที่พิเศษเช่นเดียวกัน

FLEXIbend
FLEXIbend
FLEXIbend