After-sales Services

บริการหลังการขายด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม สามารถวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร พร้อมด้วยอะไหล่เครื่องจักรที่มีในสต็อค หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ที่พร้อมจะนำไปใช้งานเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว

If you need help with your machine, one of our qualified technicians will be happy to help you out. Our service office first determines if they can correct the fault directly. If this isn’t the case, one of our experienced service technicians will visit you to solve the problem on site.

Service Hotline

Installation

  • Start-up : บริการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเริ่มการใช้งานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  • Re-Location : บริการเคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องจักร

Training (Operation & Software) :

  • In-house & On-site : ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องจักรทั้งที่บริษัท คราสส์เทค และที่โรงงานของท่าน
  • Operation & Software : ฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน ทั้งด้านการควบคุมเครื่องจักร และการใช้ซอฟท์แวร์
  • Beginner to Expert : การฝึกอบรมที่จัดคอร์สให้เหมาะสำหรับตั้งแต่ผู้เริ่มใช้งานเบื้องต้น ไปจนถึงขั้นสูงสำหรับผู้มีประสบการณ์

Service Agreement (Contract) : Preventive Maintenance, Software update

  • เพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเมื่อเครื่องเสีย
  • สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา และการใช้งานเครื่องได้

Technical support

  • Tele-service / Tele-Diagnostic : ระบบการให้ความช่วยเหลือ on-line เพื่อความรวดเร็วในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร
  • Spare Parts & Consumable Parts : คลังเก็บอะไหล่เครื่องจักรที่ควบคุมจำนวน inventory ด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
Contact us
line
line
Hot Line
Brochure